„Nomos. Czasopismo Religioznawcze” to naukowy periodyk powstały w 1991 roku (w latach 1991-2012 ukazywał się jako „Nomos. Kwartalnik Religioznawczy”), wydawany przez Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.Redaktor naczelny: dr hab. Henryk Hoffmann, prof. UJ
Sekretarz redakcji: mgr Anna Książek

Zmiana tytułu czasopisma!

Szanowni Czytelnicy i Autorzy Czasopisma NOMOS!

W XX rocznicę powstania Nomosu wraz z numerem 77. zmieniamy dotychczasową formułę jego wydawania i nadajemy mu nową zewnętrzną szatę. Spowodowane to jest koniecznością urealnienia częstotliwości, z jaką nasze czasopismo się ukazuje, do jego – zawartej w podtytule – nazwy, a także z chęcią poprawy jego ewaluacji na liście czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak też podjęciem działań zmierzających do uwzględniania go w bazach danych Web of Science (WOB), Reference Index for the Humanities (ERIH) i Scopus.

Od  77. numeru przeprowadzamy następujące zmiany:
– zmieniamy (urealniamy) nazwę pisma na „Nomos. Czasopismo Religioznawcze”, dodając na wewnętrznej stronie tytułowej anglojęzyczny podtytuł „Nomos. Journal for the Study of Religions”;
– zmieniamy jego okładkę (mamy nadzieję, że na ładniejszą);
– przechodzimy z formuły kwartalnika, na półrocznik, Zatem będziemy wydawać rocznie dwa numery, po 10 arkuszy wydawniczych każdy;
– odchodzimy od monotematyczności poszczególnych numerów, nadając im tym samym bardziej otwarty charakter;
– jako zasadę wprowadzamy możliwość publikacji w językach polskim, rosyjskim i angielskim;
– wszystkie artykuły będą zewnętrznie i anonimowo recenzowane (także przez recenzentów zagranicznych), co ma sprzyjać ich wysokiemu naukowemu poziomowi. Odstępujemy od tej zasady w przypadkach artykułów polemicznych, recenzji i sprawozdań;
– poszerzamy skład kolegium redakcyjnego o uznanych przedstawicieli religioznawstwa czeskiego, ukraińskiego, białoruskiego i rosyjskiego.Tym samym wracamy do pierwotnej (z 1992 r.) idei, aby być pismem integrującym religioznawstwo krajów Europy Środkowo-Wschodniej, podobnie jak czyni to „Temenos” dla krajów skandynawskich. Oczywiście skład kolegium będziemy rozszerzać o chętnych do współpracy religioznawców z innych krajów (nie tylko naszego regionu). Zależy nam, aby nasze pismo w nowej formule było uznanym organem religioznawczym o szerokim odziaływaniu międzynarodowym. 

Henryk Hoffmann
(Redaktor Naczelny)

Anna Książek
(Sekretarz Redakcji)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz